Wij zijn Rentree, waar staan wij voor?
Dat leggen we graag uit.
Welkom bij onze ‘Rode Draad’!

Thuis in Deventer

Deventer is ons thuis en thuis zijn in Deventer gunnen we anderen ook. Daarom helpen we mensen aan een passend huis.

We zijn er voor iedereen die met zijn of haar inkomen niet terecht kan op de vrije markt. En daarom zorgen wij voor:

 • Voldoende woningen
 • Die passen bij de vraag
 • Met een goede kwaliteit
 • Die duurzaam zijn
 • En met betaalbare huren
 • Verspreid door de stad
 • In fijne wijken en buurten

Dat doen we niet alleen maar met onze samenwerkingspartners. Op de volgende pagina’s leest u er meer over.

Voldoende woningen

De druk op de woningmarkt is hoog. Ook in Deventer. Samen met collega-corporaties zijn we daarom steeds op zoek naar nieuwbouwmogelijkheden.

Om zo in de groeiende vraag naar sociale huurwoningen te voorzien. Momenteel bezitten wij 30% van alle sociale huurwoningen in de stad. De stad kan er op rekenen dat wij ook minimaal 30% van de opgave voor uitbreiding van sociale huurwoningen voor onze rekening nemen.

Daar waar mogelijk doen we de komende jaren wat extra’s. De druk op de woningmarkt leidt tot lange wachtlijsten. We willen de wachtlijsten korter maken, door extra woningen toe te voegen.

Dat doen we niet alleen, maar samen met: @deMarken @Woonbedrijfieder1 @EigenBouw @gemeenteDeventer @PlatformWonenDeventer

Meer informatie vindt u op onze website https://www.rentree.nu/ of in onze Vastgoedstrategie.

Die passen bij de vraag

Prettig wonen gaat niet alleen over voldoende woningen. De woningen moeten ook fijn zijn om in te wonen.

Daarbij zien we de komende jaren een groeiende vraag naar woonruimte voor kleine (één- en tweepersoons) huishoudens en ouderen met of zonder een zorgvraag. Zeker voor deze laatste doelgroep hebben weinig geschikte woningen. Bij nieuwbouw houden we hier rekening mee.

We zoeken actief de samenwerking met zorgpartijen. We investeren samen in woningen waar mensen (met of zonder belgeleiding) zelfstandig/individueel kunnen wonen.

We werken daarom samen met: @iriszorg @socialeteamsdeventer @tactus #huurbeleid

Met een goede kwaliteit

We bieden woningen die technisch in orde zijn en voldoen aan een eigentijdse basiskwaliteit. Daarbij hoort ook dat we fors investeren in duurzaamheid.

Het op peil houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van onze woningen vraagt veel onderhoud en investeringen. Dat doen we zowel vraaggestuurd als planmatig.

We beseffen dat alleen een goede technische staat van een huis nog geen thuis maakt. Daarom betrekken we onze huurders intensief bij grootschalige onderhoudsplannen. Dit geeft inzichten over mogelijkheden om zowel in als buiten de woning (vaak door kleine ingrepen) extra kwaliteit toe te voegen. Daarmee wordt de woning nog prettiger om in te wonen. #basiskwaliteit

Die duurzaam zijn

We investeren flink in de duurzaamheid van onze woningen om de uitstoot van CO2 te beperken en zo bij te dragen aan een gezondere toekomstbestendige wereld.

We streven daarbij naar het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen en doen dit door de inzet van beproefde middelen. Dit draagt ook bij aan het wooncomfort en de betaalbaarheid van de woonlasten van onze huurders.

We willen het energieverbruik van onze woningen verlagen. Zo krijgen we niet alleen woningen die minder energie verbruiken, maar ook die voorbereid zijn (of worden) op een toekomst zonder fossiel gas.

Daarvoor werken we samen met andere partijen, bijvoorbeeld met: @www.enexisgroep.nl @deventerstroomt @gemeentedeventer @wolters @salverda @instain

En met betaalbare huren

Sociale huurwoningen, daar zijn wij voor. We streven daarbij naar een passende mix van huurprijsklassen.

Zo zorgen wij ervoor dat woningzoekenden die op de sociale huursector zijn aangewezen, gelijke slaagkansen hebben op een sociale huurwoning in Deventer. Wij zien het niet als onze primaire taak om huurwoningen te realiseren buiten de sociale huur. Daar waar wijken gebaat zijn bij meer differentiatie, ook in middenhuur, onderzoeken we eerst samenwerking met partijen die zich richten op deze doelgroep.

Om onze huurwoningen op een eerlijke manier te verdelen, werken we – met de andere corporaties in de regio – samen binnen @Woonkeus #huurbeleid

Verspreid door de stad

We omarmen de ambities die door de gemeente Deventer in haar woonvisie staan geformuleerd.

 • Deventer als vitale stad aan de IJssel
 • ongedeeld en inclusief
 • duurzaam en toekomstbestendig

Deze ambities geven ons energie en kleuren onze bijdrage aan de stad. Een ongedeelde en inclusieve stad ontstaat door te streven naar wijken waar verschillende (groepen) mensen samenwonen. Waar het woningaanbod (koop- en huur) gevarieerd is en verschillende prijsklassen heeft.

Bij onze mogelijkheden voor nieuwbouw en bij de keuze voor verkoop van bestaand bezit, bewaken we dat onze keuzes bijdragen aan de gewenste inclusiviteit die past bij Deventer.

We werken samen met: @deMarken @Woonbedrijfieder1 @EigenBouw @gemeenteDeventer @PlatformWonenDeventer

In fijne wijken en buurten

Om prettig te kunnen wonen moet een huis vooral een thuis zijn. Een plek waar je veilig bent, kunt opladen, kunt ontmoeten, kunt zorgen of verzorgd kunt worden.

Dit stelt niet alleen eisen aan de woning, maar ook aan de woonomgeving. Fijn wonen doe je in een prettige buurt. Daarom vinden wij het belangrijk om in onze buurten te investeren. En om er te zijn. Dit doen wij bijvoorbeeld door zonder agenda gesprekken in de buurt te voeren met bewoners en door ‘buurtrondes’ te maken. Of door buurtinitiatieven aan te moedigen en te ondersteunen.

We werken samen aan de leefbaarheid met: @gemeentedeventer @buurtbemiddeling @wijkgerichtwerken #beleidsplan leefbaarheid

Hoe we dat doen?

Samenwerken vanuit vertrouwen met talent en eigenaarschap. Met eenvoud en aandacht. Dat zijn misschien wel onze belangrijkste ingrediënten om ons werk goed te doen en een wendbare organisatie te blijven.

Hoe zorgen we ervoor dat we ons werk goed doen en kunnen inspelen op veranderingen? Dat doen we door:

 • ons werk te doen vanuit onze kernwaarden
 • de manier waarop we samenwerken
 • met inzet van talent en eigenaarschap
 • met eenvoud en aandacht

Het houdt ons scherp en wendbaar, je leest er op de volgende pagina’s meer over.

Onze kernwaarden

Samen hebben we onze kernwaarden geformuleerd: samenwerken vanuit vertrouwen, eigenaarschap, eenvoud en aandacht

Samenwerken vanuit vertrouwen

Eigenaarschap

Eenvoud

Aandacht

De manier waarop we samenwerken

Rentree is een kleine organisatie, om onze doelen te behalen werken we breed samen in de stad. Dat doen we vanuit vertrouwen in elkaar en onze relaties.

We hebben vaste partners voor het onderhoud van onze woningen, maar zoeken ook op andere manieren de samenwerking op. Bijvoorbeeld met het Bewoners Adviesorgaan Rentree, de gemeente en diverse zorgpartijen.

Ook onderling werken we nauw samen. Bijvoorbeeld in projectgroepen en in verschillende teams. Iedereen levert input en elke mening telt. Dat maakt niet alleen het werken bij Rentree leuk, maar zo maken we ook de beste plannen. De afbeelding hieronder geeft weer hoe wij samenwerken.

Met inzet van talent en eigenaarschap

De wereld verandert snel, we gaan steeds meer met data werken, maar er is ook behoefte aan maatwerk. De corporatie van de toekomst vraagt om medewerkers met diverse talenten.

Ons werk is mensenwerk, het is dus belangrijk dat we goed kunnen luisteren en ons in elkaar kunnen verplaatsen (zie ook de afbeelding onderaan de pagina). Ook blijft analytisch vermogen belangrijk, nu en in de toekomst. Daarom hebben we ook medewerkers die scenario’s kunnen afwegen en keuzes kunnen maken. En ook mensen die vraagstukken agenderen en verantwoordelijkheid nemen. Kortom: een divers team waarin alle talenten vertegenwoordigd zijn.

We stimuleren en bieden dan ook ruimte voor medewerkers om hun talent te ontwikkelen, ook als dat buiten hun functie of taak valt. Daarmee zorgen we voor duurzame inzetbaarheid, een fijne samenwerking en medewerkers die plezier in hun werk hebben!

We helpen medewerkers zich verder te ontwikkelen bijvoorbeeld met het regionale samenwerkingsverband (samenwerk@corporatie) en het landelijke FLOW voor corporatie medewerkers. @samenwerk@corporatie @FLOW

Eenvoud en aandacht

Waar mogelijk houden we zaken eenvoudig en begrijpelijk. Onze processen zijn simpel, we werken efficiënt en we zorgen dat we financieel gezond blijven.

Hierdoor houden we tijd over om aandacht te geven en maatwerk te leveren daar waar het nodig is. Op die manier zorgen wij voor een hoge klanttevredenheid en evenwichtige buurten.

Bij eenvoud hoort ook het optimaliseren van onze informatievoorziening. We zorgen dat deze continu up-to-date is. Zo kunnen we onze medewerkers en huurders optimaal ondersteunen.

Op gebied van ict werken we samen met de volgende organisaties: @nehgroup @itris @brightanswers @deherenvan @e-vontuur.nl

Houdt ons wendbaar

De wereld om ons heen verandert continu en dat geldt ook voor de woningmarkt.

Zo zijn we afhankelijk van trends, demografische ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Dat maakt het belangrijk om met de ontwikkelingen om ons heen mee te kunnen bewegen.

Door onze manier van samenwerken, door slim te sturen op de ontwikkeling van talenten én processen te optimaliseren, blijft Rentree als organisatie wendbaar. En dat is niet alleen fijn, je ziet het ook terug in onze klanttevredenheid.

@gemeenteDeventer #wijbewegenmee #trendrapportage woningmarkt

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

info@rentree.nu | www.rentree.nu | Linkedin | Facebook |0570-678300

Vorige
Menu
Volgende