Wij zijn Rentree, waar staan wij voor?
Dat leggen we graag uit.
Welkom bij onze ‘Rode Draad’!

We zijn er voor iedereen die met zijn of haar inkomen niet terecht kan op de vrije markt. En daarom zorgen wij voor:

 • Voldoende woningen
 • Die passen bij de vraag
 • Met een goede kwaliteit
 • Die duurzaam zijn
 • En met betaalbare huren
 • Verspreid door de stad
 • In fijne wijken en buurten

Dat doen we niet alleen maar met onze samenwerkingspartners. Op de volgende pagina’s leest u er meer over.

Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan de stad Deventer. Een vitale stad aan de IJssel, die ongedeeld en inclusief is. Onze voorraad is duurzaam en toekomstbestendig. Daar waar mogelijk doen we de komende jaren wat extra’s. De druk op de woningmarkt leidt tot lange wachtlijsten. We willen de wachtlijsten korter maken, door extra woningen toe te voegen.

500 woningen erbij

We werken aan een stad die voor iedereen geschikt is om te wonen. Dit doen we door te variëren en differentiëren in aanbod en prijsniveau van onze woningen in de wijken en buurten waar wij actief zijn. Daarnaast zoeken we ook naar mogelijkheden om te investeren in wijken waar (nog) geen sociale huurwoningen zijn. De komende jaren willen we minimaal naar rato ons gedeelte van de nieuwbouwopgave voor de stad oppakken. Dit betekent dat we onze woningvoorraad tot 2035 met minimaal 500 woningen willen uitbreiden. Dit gebeurt natuurlijk in afstemming met de gemeente en collega-corporaties. Momenteel hebben wij 3.620 woningen, we willen tot 2035 groeien naar minimaal 4.120 woningen.

Meer informatie over onze projecten en ons vastgoedbeleid lees je op onze website www.rentree.nu of in onze Vastgoedstrategie.

Die passen bij de vraag

Prettig wonen gaat niet alleen over voldoende woningen. De woningen moeten ook fijn zijn om in te wonen.

Daarbij zien we de komende jaren een groeiende vraag naar woonruimte voor kleine (één- en tweepersoons) huishoudens en ouderen al dan niet met een zorgvraag. Zeker voor deze laatste doelgroep hebben weinig geschikte of geschikt te maken woningen. Bij nieuwbouw houden we hier rekening mee.

We zoeken actief de samenwerking met zorgpartijen. We investeren samen in woningen waar mensen (met of zonder belgeleiding) zelfstandig kunnen wonen.

Veranderingen die op ons afkomen

De wereld om ons heen verandert, de nationale prestatieafspraken en de lokale vertaling vragen om een aanpassing in ons huurbeleid. We zijn dat aan het herijken. In 2023 stellen we dat vast en vind je het op deze pagina.

Het op peil houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van onze woningen vraagt veel onderhoud en investeringen. Dat doen we zowel vraaggestuurd als planmatig. Zo zorgen we ervoor dat onze woningen aan onze basiskwaliteit voldoen.

We beseffen dat alleen een goede technische staat van een huis nog geen thuis maakt. Daarom betrekken we onze huurders intensief bij grootschalige onderhoudsplannen. Dit geeft inzichten over mogelijkheden om zowel in als buiten de woning (vaak door kleine ingrepen) extra kwaliteit toe te voegen. Daarmee wordt de woning nog prettiger om in te wonen.

Samen met onze onderhoudspartners

Voor het onderhoud van onze woningen werken we samen met onze vaste partners. Zij kennen onze woningen en adviseren ons over de onderhoudscyclus. Samen zorgen we ervoor dat onze woningen er goed bij staan. Die samenwerking hebben we in beeld gebracht, zie hieronder.

We streven daarbij naar het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen en doen dit door de inzet van beproefde middelen. Dit draagt ook bij aan het wooncomfort en de betaalbaarheid van de woonlasten van onze huurders.

We willen het energieverbruik van onze woningen verlagen. Zo krijgen we niet alleen woningen die minder energie verbruiken, maar ook die voorbereid zijn (of worden) op een toekomst zonder fossiel gas. Verreweg de meeste van onze woningen (meer dan 85%) zijn met een energielabel A, B, C al energiezuinig. Dat neemt niet weg dat we ook woningen hebben met een minder goed label. Die gaan we versneld aanpakken. Zodat we in 2026 geen woningen meer hebben met een E, F, of G label.

Ook energie opwekken en andere bronnen gebruiken

Daarnaast leggen we buurt voor buurt zonnepanelen op onze woningen met een geschikt dak. Natuurlijk kijken we ook naar alternatieve warmtebronnen. Een mooi voorbeeld is de mogelijkheid van een warmtenet in Zandweerd. Ook experimenteren we met nieuwe typen warmtepompen en houden we ontwikkelingen op dit gebied goed in de gaten. Hieronder vind je onze duurzaamheidsvisie.

Zo zorgen wij ervoor dat woningzoekenden die op de sociale huursector zijn aangewezen, gelijke slaagkansen hebben op een sociale huurwoning in Deventer. Wij zien het niet als onze primaire taak om huurwoningen te realiseren buiten de sociale huur. Daar waar wijken gebaat zijn bij meer differentiatie, ook in middenhuur, onderzoeken we eerst samenwerking met partijen die zich richten op deze doelgroep.

Betaalbaarheid juist nu belangrijk

Flinke inflatie, gestegen prijs voor gas- en elektra maakt dat zeker nu de betaalbaarheid van wonen onder druk staat. Hier houden we rekening mee in ons huurbeleid. Het maakt ook dat we versneld onze woningen met een slecht energielabel aanpakken (zie vorige pagina). De woonlasten worden immers ook voor een (groot) deel door de kosten van gas en elektra bepaald. We herijken ons huurbeleid in 2023, daarna vind je die onderaan deze pagina.

Eerlijk verdelen

De wachttijd voor een sociale huurwoning is lang. Om onze huurwoningen op een eerlijke manier te verdelen, werken we – met de andere corporaties in de regio – samen binnen Woonkeus Stedendriehoek. Woningen die leeg komen worden daar geadverteerd en de verhuringen (en manier van toewijzen) kun je hier terugvinden.

Verspreid door de stad

We omarmen de ambities die door de gemeente Deventer in haar woonvisie staan geformuleerd.

 • Deventer als vitale stad aan de IJssel
 • ongedeeld en inclusief
 • duurzaam en toekomstbestendig

Variatie in aanbod

De ambities van de gemeente Deventer geven ons energie en kleuren onze bijdrage aan de stad. Ook wij willen dat er een ongedeelde en inclusieve stad ontstaat. En daarom streven we naar wijken waar verschillende (groepen) mensen samenwonen. Waar het woningaanbod (koop- en huur) gevarieerd is en verschillende prijsklassen heeft. En waar verschillende soorten woningen staan, zodat een wijk aantrekkelijk is voor verschillende mensen.

Bij onze mogelijkheden voor nieuwbouw en bij de keuze voor verkoop van bestaand bezit, bewaken we uiteraard ook dat onze keuzes bijdragen aan de gewenste inclusiviteit die past bij Deventer.

Dit stelt niet alleen eisen aan de woning, maar ook aan de woonomgeving. Fijn wonen doe je in een prettige buurt. Daarom vinden wij het belangrijk om in onze buurten te investeren. En om er te zijn. Dit doen wij bijvoorbeeld door zonder agenda gesprekken in de buurt te voeren met bewoners en door ‘buurtrondes’ te maken. Of door buurtinitiatieven aan te moedigen en te ondersteunen. We houden een vinger aan de pols van onze huurders om te horen hoe zij vinden dat het gaat in de wijken en buurten.

Onderzoek en kennis

Elke 2 of 3 jaar wordt voeren we een woonbelevingsonderzoek uit onder onze huurders, We vragen hoe tevreden zij zijn over de woning en over de buurt. Als we daarin zien dat een buurt onder druk staat, dan kunnen we bepalen wat er nodig is om het tij te keren.

Onze woonmakelaars zijn veel aanwezig in de wijken en zij werken samen met bewoners en andere partijen aan het verbeteren of op peil houden van de leefbaarheid. Elke 6 weken wordt binnen het team besproken welke wijken en initiatieven aandacht nodig hebben en wat er moet gebeuren.

Hoe zorgen we ervoor dat we ons werk goed doen en kunnen inspelen op veranderingen? Dat doen we door:

 • ons werk te doen vanuit onze kernwaarden
 • de manier waarop we samenwerken
 • met inzet van talent en eigenaarschap
 • met eenvoud en aandacht

Het houdt ons scherp en wendbaar, je leest er op de volgende pagina’s meer over.

Onze kernwaarden hebben we samen bepaald. Ze bepalen niet alleen op welke manier we werken, maar zijn ook terug te vinden in onze cultuur.

Samenwerken vanuit vertrouwen

Samenwerken zit ons in de genen. Met elkaar, met onze partners in de stad en met onze klanten. Dat doen we vanuit vertrouwen. We gaan uit van het goede van een ander en stellen ons oordeel uit. Zo werken we samen vanuit gelijkwaardigheid en kunnen we verbinding met elkaar maken en elkaar versterken. We zijn ook open over wat goed gaat en wat nog beter kan. Zo weten we wat we aan elkaar hebben.

Eigenaarschap

Verantwoordelijkheid krijgen en nemen, knopen durven door te hakken en doen! Dat hoort voor ons bij eigenaarschap. Maar ook nieuwsgierig zijn, prioriteiten stellen en kritisch blijven. Zo pak je niet alleen kansen, maar signaleer je ook knelpunten. Op die manier werken we elke dag aan verbetering.

Eenvoud

We maken de dingen zo makkelijk mogelijk. Dat zie je aan onze informatie en de kanalen die we gebruiken. Onze werkprocessen zijn duidelijk en onze communicatie is toegankelijk.

Met behulp van ‘Klanthousiast werken’ toetsen we regelmatig of we dingen niet te ingewikkeld maken. Voor onze klanten en gesprekspartners, maar natuurlijk ook voor onze medewerkers.

Aandacht

Maatwerk kunnen bieden en oprechte interesse in een ander tonen. Dat vinden we belangrijk en doen we door te luisteren naar onze klanten en naar elkaar. En door echt de tijd te nemen voor de ander. Maar ook door vragen te stellen, een luisterend oor te bieden en door ons te kunnen verplaatsen in een ander. Soms betekent het dat we afwijken van de regels en op zoek gaan naar creatieve oplossingen.

We hebben vaste partners voor het onderhoud van onze woningen, maar zoeken ook op andere manieren de samenwerking op. Bijvoorbeeld met het Bewoners Adviesorgaan Rentree, de gemeente en diverse zorgpartijen. Weten met wie we samenwerking? Onderaan de pagina vind je een uitgebreide lijst.

Samenwerken met anderen begint natuurlijk met een goede samenwerking onderling. Daar investeren we tijd in en je ziet het ook terug in ons kantoor. Onze werkomgeving is zo ingericht dat we elkaar makkelijk ontmoeten en samenwerken. Het is ook mogelijk om thuis te werken voor een goede balans tussen werk en privé.

Elke mening telt

Niet alleen met onze partners in de stad, ook onderling werken we nauw samen. Bijvoorbeeld in projectgroepen en in verschillende teams. Iedereen levert input en elke mening telt. Dat maakt niet alleen het werken bij Rentree leuk, maar zo maken we ook de beste plannen. De afbeelding hieronder geeft weer hoe wij samenwerken.

Ons werk is mensenwerk, het is dus belangrijk dat we goed kunnen luisteren en ons in elkaar kunnen verplaatsen (zie ook de afbeelding onderaan de pagina). Ook blijft analytisch vermogen belangrijk, nu en in de toekomst. Daarom hebben we ook medewerkers die scenario’s kunnen afwegen en keuzes kunnen maken. En ook mensen die vraagstukken agenderen en verantwoordelijkheid nemen. Kortom: een divers team waarin alle talenten vertegenwoordigd zijn.

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie

We stimuleren medewerkers om hun talent te ontwikkelen en investeren in eigenaarschap. Hoe we dat doen? Door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Medewerkers stellen binnen gegeven kaders zelf hun doelen op en maken zichtbaar wat hun bijdrage is aan de organisatie.. Om geformuleerde doelen te halen zijn medewerkers zelfsturend, altijd op zoek naar verbetering en ontwikkeling.

Door medewerkers de ruimte te geven om hun talenten optimaal in te zetten. Leren door te doen, kennis delen en van elkaar willen leren beschouwen we als vanzelfsprekend.  We houden niet strak vast aan de functieprofielen, maar kijken écht naar wat ieders bijdrage aan het geheel kan zijn. Door te werken in proces- en projectgroepen of door taken op te die buiten de functie vallen. We bieden volop ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleren onze medewerkers om hiervan gebruik te maken.

Medewerkers worden volop betrokken bij beleids- en besluitvorming. Wekelijks komen we bij elkaar om met elkaar te verbinden, elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt in het eigen vakgebied en zo nodig advies te vragen over ingewikkelde vraagstukken. Regelmatig organiseren we bijpraatlunches voor nog meer verdieping op bepaalde thema’s.

Eenvoud en aandacht

Waar mogelijk houden we zaken eenvoudig en begrijpelijk. Onze processen zijn simpel, we werken efficiënt en we zorgen dat we financieel gezond blijven.

Hierdoor houden we tijd over om aandacht te geven en maatwerk te leveren daar waar het nodig is. Op die manier zorgen wij voor een hoge klanttevredenheid en evenwichtige buurten. De klanttevredenheid over de belangrijkste processen (betrekken nieuwe woning, verhuizing, reparaties en onderhoud) wordt het hele jaar door gemeten door middel van interviews per mail en telefoon. De resultaten volgen we nauwkeurig en bespreken we met de betrokken teams en ook met onze onderhoudspartners. Zo kunnen we snel bijsturen als onze huurders niet tevreden zijn.

Ook eenvoud intern

Bij het eenvoudig en begrijpelijk houden van onze processen hoort ook het optimaliseren van onze informatievoorziening. We zorgen dat deze continu up-to-date is. We zorgen dat medewerkers makkelijk bij informatie kunnen en we het werk met digitale middelen optimaal ondersteunen.

Houdt ons wendbaar

De wereld om ons heen verandert continu en dat geldt ook voor de woningmarkt.

Zo zijn we afhankelijk van trends, demografische ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Dat maakt het belangrijk om met de ontwikkelingen om ons heen mee te kunnen bewegen.

Door onze manier van samenwerken, door slim te sturen op de ontwikkeling van talenten én processen te optimaliseren, blijft Rentree als organisatie wendbaar. En dat is niet alleen noodzakelijk, maar maakt Rentree ook een fijne werkgever. Daarnaast zie het ook terug in onze klanttevredenheid.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

info@rentree.nu | www.rentree.nu | Linkedin | Facebook |0570-678300